RO RU EN
 
Despre UCIP-IFAD Programe Servicii Noutăţi Achiziții Istorii de succes Posturi vacante Inovaţii în Agricultură Contacte

**Extins**Selectarea beneficiarilor pentru crearea școlilor de câmp pentru fermieri în domeniul Agriculturii Conservative cu lucrarea minimă a solului

Reg. no.: PRRECI/15/01
Categorie: GEF
Launch date: 2015-01-14 12:00:00
Deadline: 2015-02-18 10:00:00
Winner is: Colegiul Agricol din Țaul; SRL Hiliuțianul; SRL Agrored-LV; GȚ Gârlea Andrei Pavel; Institutul de Fitotehnie Porumbeni; Școala Profesională Nisporeni; SRL Natcubi-Agro; SRL Polenprod; SRL Roua-Piersicului

Termeni de referinţă:

Selectarea beneficiarilor pentru crearea școlilor de câmp pentru fermieri în domeniul

Agriculturii Conservative cu lucrarea minimă a solului

Introducere

Programul Rural de Rezilienţă Economico-Climatică Incluzivă (PRRECI), finanţat de Facilitatea Globală de Mediu (FGM) şi implementat de către Unitatea Consolidata pentru Implementarea Proiectelor IFAD, este conceput pentru a contribui la reducerea sărăciei rurale în Moldova, prin promovarea accesului către o  gamă largă de servicii adecvate şi integrate financiare. O atenţie deosebită în cadrul Programului este atribuită dezvoltării şi implementării tehnologiilor performante în domeniul agricol. În această ordine de idei, Agricultura conservativă este privită ca o tehnologie agricolă performantă care va permite agricultorilor din republică în viitor să obţină recolte stabile puţin dependente de condiţiile climaterice cât  şi de a stopa procesul de degradare a solului – una din principalele surse de venit pentru categoriile sărace din zonele rurale.

Justificare

Una dintre cele mai importante limitări în faţa activităţii agricole din Moldova este clima semi-aridă, care se caracterizează prin cantităţi foarte variabile de precipitaţii atmosferice şi temperaturii înalte în timpul verii. În agricultura din Moldova se foloseşte în cea mai mare parte tehnologia convențională de lucrare a solului şi gestionare a culturilor agricole. Acestea nu mai sunt optime în ceea ce priveşte impactul asupra solului inclusiv fertilităţii în condiţii semi-aride. Efectele pe termen lung ale utilizării tehnologiei convenționale, în special asupra cernoziomului, sunt destul de negative. Reieşind din cele menţionate mai sus, precum şi din faptul că prin recunoaşterea problemei ca fiind una semnificativă, Ministerul Agriculturii şi Industrii Alimentare are ca obiectiv promovarea şi implementarea tehnologiilor conservative de lucrare a solului. Pentru atingerea acestor obiective cu suportul Programului Rural de Rezilienţă Economico-Climatică Incluzivă (PRRECI) în perioada februarie-noiembrie 2015 vor fi create 12 (doisprezece) școli de câmp pentru fermieri (SCF) cu loturi demonstrative, în baza cărora, în condiţii de câmp, va fi implementată tehnologia conservativă precum și va fi efectuată școlarizarea producătorilor agricoli în utilizarea corectă a tehnologiilor de lucrare minimă a solului (TLMS).

Sarcini şi responsabilităţi

În baza unui concurs naţional, din rândul întreprinderilor private/de stat şi/sau instituțiilor de învățământ și cercetare vor fi selectaţi 12 (doisprezece) beneficiari, care pe parcursul următorilor cinci ani, prin conlucrarea directă cu UCIP-IFAD şi a specialiştilor din domeniu vor contribui la implementarea şi promovarea unui şir de activităţi privind tehnologiile de lucrare minimă a solului. Școlile de câmp pentru fermieri vor servi ca centre regionale de instruire a fermierilor din zonă, pentru îmbunătățirea cunoștințelor și abilităților practice la aplicarea tehnologiilor de lucrare minimă a solului cum ar fi: No-Till, Mini-Till, Strip-Till.

Criterii de eligibilitate:

În calitate de beneficiar la crearea Școlilor de câmp pentru fermieri pot fi: Întreprinderi agricole private sau/și de stat din zonele rurale, cu excepția orașelor Chișinău și Bălți; Instituții/stațiuni de învățământ și cercetare agricolă; Universitatea Agrară de Stat din Moldova; Colegii agricole, școli de profil; Alte instituții de cercetare ce activează în domeniul agriculturii (agricultura convențională, conservativă sau agricultura ecologică).

Întreprinderile nominalizate mai sus vor fi eligibile pentru etapa de pre-calificare doar în cazul cînd vor întruni următoarele criterii:

 • La concurs pot să participe doar întreprinderile care au în proprietate sau arendate terenuri agricole cu o suprafață de maximum 300 ha.
 • Să dispună de cel puţin 20 ha teren arabil propriu sau arendat pe un termen de cel puţin 5 ani, care ar fi folosit la cultivarea culturilor de câmp ca lot demonstrativ;
 • Să accepte crearea lotului demonstrativ pe un termen de cel puţin 5 ani.
 • Să posede experienţă in domeniul producerii și/sau instruirii în domeniul producerii agricole;
 • Să menţină evidenţă contabilă conform standardelor naţionale;
 • Să fie de acord pentru participarea laco-finanțarea sumei acordată de UCIP-IFAD în proporție de cel puţin 50:50 la procurarea utilajului agricol din cadrul SCF;
 • Să demonstreze lipsa datoriilor față de bugetul local/de stat;
 • Să manifeste interes şi să accepte înfiinţarea SCF în cadrul întreprinderii/instituției de cercetare și învățământ, şi primirea pe parcursul a următorilor 5 ani a grupurilor de producători agricoli la instruire sub formă de seminare, zile ale câmpului, etc.;
 • Să aibă angajat un specialist cu studii superioare în domeniul agronomiei sau alt domeniu relevant agriculturii (titular sau prin cumul);
 • Pentru fiecare din ultimii 3 ani de zile de activitate să posede bilanturi contabile pozitive. Întreprinderile/instituțiile nou create vor prezenta bilanțuri contabile pe perioada de activitate;
 • Să posede fișă tehnologică de cultivare pentru anul 2015 cu un plan de cheltuieli pentru culturile crescute pe suprafața câmpului propus pentru lotul demonstrativ.

 

Terms of Reference

Anexa

CONDIŢIILE DE PREZENTARE A OFERTELOR:

 • Solicitantul de grant va imprima 2 exemplare de documente conform listei indicate in acești Termeni de referință pentru participare la concurs.
 • Fiecare exemplar de documente va fi sigilat in plicuri separate. Pe unul din plicuri se indica “Original” iar pe al doilea plic se indică“Copie”. Ambele plicuri se prezintă la concurs într-un plic comun. În obligativitate pe toate plicurile trebuie să fie indicat denumirea concursului, întreprinderea, telefonul de contact și localitatea.
 • Toate plicurile urmează să fie sigilate și ștampilate.
 • Pachetul de documente va fi depus la adresa UCIP-IFAD: bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 162, et.13, oficiul 1303, nu mai târziu de 09 februarie 2015, ora 12:00.18 februarie 2015, ora 10:00.
 • Ofertele prezentate după expirarea termenului limită stabilit NUvor fi admise la concurs.
 • Beneficiarii care vor încălca condiţiile menționate mai sus NU vor fi admiși la concurs.
 • Pentru clarificări și concretizări scrieți pe adresa de email: office@ifad.md

<<< Inapoi la lista

Contacte UCIP-IFAD:

Republica Moldova, MD-2004 mun. Chişinău,
bul. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 162, of. 1303


Tel.: (+373 22) 22 50 46; 21 00 56
Fax:
(+373 22) 87 16 59
Email:

Programul de lucru: 08.00-17.00

Useful Info
Developed by IT CONCEPT 2012 (c)